Welkom op ons kantoor! Kom langs of maak een afspraak!
Meteen contact met een van onze adviseurs? Direct contact? Bel: (0515) 580402

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Attentiv A. Boskma BV te Bolsward financiële adviezen zijn verstrekt aan opdrachtgever en/of bemiddelingsactiviteiten zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Begrippen en definities

2.1 Financieel adviseur.
Onder financieel adviseur wordt verstaan de adviseur, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

2.2 Opdrachtgever.
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).

2.3 Opdracht.
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de financieel adviseur zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Treedt de financieel adviseur naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. De financieel adviseur is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van op de opdrachtgever derden in te schakelen.

3. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door de financieel adviseur.
Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover deze door Attentiv A. Boskma BV te Bolsward uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

4. Gegevens en informatie

4.1 Attentiv A. Boskma BV is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien opdrachtgever de door Attentiv A. Boskma BV verlangde gegevens en informatie, in vorm en op de wijze als door Attentiv A. Boskma BV gewenst, heeft verstrekt.
4.2 Attentiv A. Boskma BV verricht haar werkzaamheden aan de hand van schriftelijk en mondeling verstrekte gegevens en informatie. Attentiv A. Boskma BV is niet gehouden om specifiek bij te houden of vast te leggen welke informatie zij mondeling heeft ontvangen.
4.3 Opdrachtgever is gehouden Attentiv A. Boskma BV onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle verstrekte gegevens.

5. Wijziging van de opdracht

5.1 Indien opdrachtgever de schriftelijk overeengekomen opdracht tot dienstverlening tussentijds wil uitbreiden of wijzigen, zal opdrachtgever Attentiv A. Boskma BV hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen. Attentiv A. Boskma BV heeft dan een termijn van 14 dagen na de ontvangstdatum van het schrijven de gelegenheid om met opdrachtgever overeenstemming te bereiken over een wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering.
5.2 Indien de aanpassingen leiden tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

6. Looptijd

De opdracht tot dienstverlening is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Attentiv A. Boskma BV is verstrekt. De opdracht tot dienstverlening eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid. De opdrachtgever is bevoegd om de opdracht tot dienstverlening op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief.

7. Geheimhouding

Attentiv A. Boskma BV garandeert geheimhouding van alle stukken, welke opdrachtgever aan Attentiv A. Boskma BV voor zijn opdracht beschikbaar heeft gesteld, behoudens voor zover deze stukken van rechtswege openbaar zijn dan wel dat uitdragen van (de inhoud van) de stukken, naar het oordeel van Attentiv A. Boskma BV, gevergd wordt in het belang van opdrachtgever.

8. Honorarium

8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Attentiv A. Boskma BV, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
In geval van een vast overeengekomen honorarium of uurtarief kan Attentiv A. Boskma BV dit verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het oorspronkelijk overeengekomen, dan wel de verwachte hoeveelheid werk, in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Attentiv A. Boskma BV, dat in redelijkheid niet van Attentiv A. Boskma BV mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

9. Betaling

9.1 Attentiv A. Boskma BV stuurt opdrachtgever een behoorlijk gespecificeerde factuur. Indien opdrachtgever niet binnen de in de factuur gestelde termijn betaalt, stuurt [naam vestiging] hem een betalingsherinnering waarin opdrachtgever de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 2 weken na ontvangst van de herinnering te betalen.
9.2 Indien opdrachtgever ook aan deze betalingsherinnering geen gevolg geeft, is hij in verzuim en is Attentiv A. Boskma BV gerechtigd wettelijke rente in meerdering te brengen op het openstaande bedrag.
9.3 Attentiv A. Boskma BV is na verloop van de in de vorige alinea genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
9.4 Bij een Opdracht tot dienstverlening door méér dan één persoon is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.

10. Inschakelen derden

Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen door Attentiv A. Boskma BV derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij er sprake is van een vast honorarium, aan de opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgave, met dien verstande dat inschakeling van derden altijd tevoren met opdrachtgever wordt besproken.

11. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Attentiv A. Boskma BV is beperkt tot het bedrag waarop haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Op verzoek worden over de dekking van deze verzekering inlichtingen verstrekt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook in geval dat ten onrechte een opdracht werd geweigerd, waardoor schade is ontstaan, alsmede in het geval van aansprakelijkheid wegens het ondeugdelijk functioneren van apparatuur, software, databestanden et cetera. In het geval dat, om welke reden dan ook, geen recht op uitkering bestaat krachtens voormelde verzekering, beperkt Attentiv A. Boskma BV hierbij iedere aansprakelijkheid tot een bedrag van € 50.000,-.

12. Klachten

12.1 Klachten over de uitvoering van de aangenomen werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, docht uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de opdracht, schriftelijk te worden gemeld aan de directie van Attentiv A. Boskma BV, bij gebreke waarvan de opdrachtgever te kennen geeft dat Attentiv A. Boskma BV de aangenomen werkzaamheden naar behoren heeft uitgevoerd.
12.2 Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens Attentiv A. Boskma BV zal hij deze klachten eerst aan Attentiv A. Boskma BV naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.KiFiD.nl)
12.3 Diegene van de opdrachtgever en Attentiv A. Boskma BV die door de desbetreffende instantie in het ongelijk wordt gesteld is verplicht de schade te vergoeden, welke de in het gelijk gestelde partij heeft geleden, wat betreft de tijd die deze en/of zijn raadsman aan de gehele klachtbehandeling heeft besteed, waaronder zijn begrepen al zijn werkzaamheden en wel tegen het voor hem gebruikelijk geldende uurtarief dan wel – bij gebreke van een dergelijk tarief – tegen een redelijke vergoeding.

13. Opzegging en beëindiging

13.1 Ieder der partijen kan de overeenkomst éénzijdig en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand beëindigen, indien deze van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer naar behoren kan plaatsvinden conform de opdracht en eventuele aanvullende opdrachtspecificaties. De opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk per aangetekende post te worden bekendgemaakt.
13.2 Attentiv A. Boskma BV is bevoegd om de opdracht tot dienstverlening met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):
a. de opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de opdracht tot dienstverlening dan wel met andere tussen Attentiv A. Boskma BV en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van [naam vestiging] op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
b. in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringregeling voor natuurlijke personen;
c. indien er naar het oordeel van Attentiv A. Boskma BV sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Attentiv A. Boskma BV en de opdrachtgever;
d. indien de opdrachtgever ernstig in opspraak raakt;
e. indien de opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor [naam vestiging];
f. indien blijkt dat de opdrachtgever aan Attentiv A. Boskma BV onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Attentiv A. Boskma BV met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
g. indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Attentiv A. Boskma BV tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

14. Retourprovisie

14.1 Van onnatuurlijk verval is sprake bij beëindiging van een verzekering of hypotheek door een andere oorzaak dan afloop, overlijden van de opdrachtgever of tenietgaan van het onderpand, alsmede elke niet reeds bij het sluiten van de verzekering overeengekomen verlaging van het verzekerd bedrag, de toekomstige premies en/of het beleggingssaldo.
14.2 Bij onnatuurlijk verval dient de opdrachtgever aan Attentiv A. Boskma BV het bedrag terug te betalen ter grootte van het bedrag waarvoor Attentiv A. Boskma BV in haar rekeningcourant wordt gedebiteerd.

15. Slotbepaling

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Attentiv A. Boskma BV , van welke aard en inhoud ook, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

emblem

Wij zijn pas tevreden als u dat bent

Attentiv A. Boskma B.V. is een hypotheek- en verzekeringskantoor en daarnaast Zelfstandig Adviseur van Regiobank. U vindt ons in Bolsward en wij helpen u graag met al uw financiële vragen. En het klinkt misschien als een cliché, maar wij zijn pas tevreden als u dat bent.